บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

6 มีนาคม 2024

บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน โดย รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย

โดยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเท่าเทียม รวมถึงยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ