Sino Logistics Corporation มอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21 ที่โรงเรียนวัดบ้านเกาะวิมุตตราราม

6 มีนาคม 2024

บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงิน เป็นจำนวน 30,000 บาท ให้แก่นิสิตชมรมอนุรักษ์ฯ มศว ในการจัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21” ณ โรงเรียนวัดบ้านเกาะวิมุตตราราม เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยทางน้องๆนิสิต ได้นำเงินดังกล่าวไปจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แก่สังคม เสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึง ได้จัดสรรเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น มอบให้แก่โรงเรียน และได้มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีการเรียนดี  ทั้งหมด  4 โรงเรียน ดังนี้

1.  โรงเรียนวัดบ้านเกาะวิมุตตาราม แก่นักเรียน 8 คน ทุนละ 8,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 8,000 บาท

2. โรงเรียนวัดบ้านลาด แก่นักเรียน 4 คน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 4,000 บาท

3.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ แก่นักเรียน 4 คน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม4,000 บาท

4.  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก แก่นักเรียน 4 คน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 4,000 บาท

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงยังตระหนักเสมอต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม